ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค้นหาจากฐานข้อมูล


วัด จังหวัด รายละเอียด
ประตูสาร สุพรรณบุรี อ่าน
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร อ่าน
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร อ่าน
มหาสมณาราม เพชรบุรี อ่าน
ระฆัง กรุงเทพมหานคร อ่าน
ราชสิทธาราม รอข้อมูล อ่าน
สมุหประดิษฐ์ สระบุรี อ่าน
สระเกศ กรุงเทพมหานคร อ่าน
สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร อ่าน
สุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร อ่าน

27


ข้อมูลทั้งหมด

482


ยอด Download

2,703


ผู้เข้าชมเว็บไซต์