ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย ดร. สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัยร่วมโครงการ นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัยร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. ชัยชาญ จารุกลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

27


ข้อมูลทั้งหมด

7


ยอด Download

71


ผู้เข้าชมเว็บไซต์