ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย ดร. สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัยร่วมโครงการ นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัยร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. ชัยชาญ จารุกลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

27


ข้อมูลทั้งหมด

194


ยอด Download

589


ผู้เข้าชมเว็บไซต์