ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม วัดโพธินิมิตร

 

วัดโพธินิมิตร


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด :
วัดโพธินิมิตร
ประเภท :
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ที่ตั้ง :
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
รอข้อมูล,รอข้อมูล
Plus Code :
[ รอข้อมูล ]
ตำแหน่งงานจิตรกรรม :
พระอุโบสถ
ประวัติวัด :

          วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฒโน) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2417 บนที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดของท่าน และได้ถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อวัดว่าวัดโพธินิมิตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตผูกมหาพัทธสีมา วัดแห่งนี้นับเป็นวัดมหานิกายเพียงแห่งเดียวที่กำหนดเขตสังฆกรรมเป็นมหาสีมา


 

ข้อมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธินิมิตร เป็นงานในสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่เหนือช่องหน้าต่างทั้ง 4 ด้านเขียนเรื่องพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งพระสังฆมิตราเถรีและกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา พระราชทานแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เจ้ากรุงอนุราธปุระ ซึ่งเป็นเรื่องที่มาจากคัมภีร์มหาวงศ์หรือพงศาวดารลังกา และเรื่องการทำสังคายนาพระไตรปิฎก พื้นที่ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพประเพณีสำคัญรวมถึงวัดและศาสนสถานที่สำคัญของชาวพุทธในประเทศไทย


 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธินิมิตร เป็นงานฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะเด่นที่สำคัญคือ การเขียนเรื่องตามคัมภีร์มหาวงศ์ รวมถึงประเพณสำคัญ วัดและศาสนสถานสำคัญ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากแนวความคิดดั้งเดิมทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับงานจิตรกรรมฝาผนังในช่วงเวลานั้น ที่เปลี่ยนจากเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือ รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้คนในสังคมมากขึ้น


 

จิตรกรรมฝาผนังภาพอาหารและการกินอยู่


27


ข้อมูลทั้งหมด

907


ยอด Download

3,098


ผู้เข้าชมเว็บไซต์