ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม วัดอ่างแก้ว

 

วัดอ่างแก้ว


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด :
วัดอ่างแก้ว
ประเภท :
วัดราษฎร์
ที่ตั้ง :
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
รอข้อมูล,รอข้อมูล
Plus Code :
[ รอข้อมูล ]
ตำแหน่งงานจิตรกรรม :
พระอุโบสถ
ประวัติวัด :

          วัดอ่างแก้ว ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2419 ตั้งแต่ขุดคลองภาษีเจริญได้ 8 ปี โดยท่านเจ้าคุณภาวนาโกศลเถระ (รอด) ซึ่งแต่เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโคนอน ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน ได้บอกบุญชาวบ้านให้ซื้อที่ดินและสิ่งของในการสร้างวัดขึ้น จากนั้นจึงได้นิมนต์พระภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริกของท่านจำนวน 5 รูป มาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ สำหรับพระอุโบสถได้สร้างขึ้นเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2420 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2420 (กองพุทธศาสนสถาน 2526: 360-361)


 

ข้อมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอ่างแก้ว เป็นงานศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้รับการบูรณะครั้งหลังในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 (พระธรรมรัตนากร 2555) ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังด้านหลังเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาติชาดก เหนือช่องหน้าต่างขึ้นไปเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนต่าง ๆ ส่วนด้านล่างจากระดับช่องหน้าต่างลงมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตคำพังเพยของไทย


 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดอ่างแก้ว เป็นงานฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ยังคงสืบทอดวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีในยุคก่อนหน้า อาทิ มีการใช้สีมากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการเขียนภาพโดยแสดงรายละเอียดมากกว่าแต่ก่อน จุดเด่นประการหนึ่งคือ การเขียนบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ การเขียนภาพมหรสพสมโภชงานพระเมรุที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-5 ในฉากงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า (นิชรา ทองเย็น 2555)

 

เอกสารอ้างอิง

กองพุทธศาสนสถาน. 2526. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (เล่มที่ 2). กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน.

พระธรรมรัตนากร. 2555. พระราชทานเพลิงศพพระครูเขมาภิรม (เกษม สิริวฑฺโน). กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดนาคปรก.

นิศรา ทองเย็น. “มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-5”. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร.


 

จิตรกรรมฝาผนังภาพอาหารและการกินอยู่


27


ข้อมูลทั้งหมด

636


ยอด Download

2,293


ผู้เข้าชมเว็บไซต์