ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม วัดมหาสมณาราม

 

วัดมหาสมณาราม


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด :
วัดมหาสมณาราม
ประเภท :
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
ที่ตั้ง :
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
,
Plus Code :
[ ]
ตำแหน่งงานจิตรกรรม :
พระอุโบสถ
ประวัติวัด :

          วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนไหล่เขามหาสมณะ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างพระนครคีรี จึงให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาสมณะที่มีอยู่ก่อนด้วย แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมหาสมณาราม (วิยะดา ทองมิตร 2522: 17)


 

ข้อมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เป็นงานฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 สกุลช่างขรัวอินโข่ง เขียนเรื่องพุทธศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ ที่ศาสนิกชนให้ความสำคัญในสยามประเทศ อาทิ พระพุทธบาท เมืองสระบุรี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2522 มีการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ ช่างซ่อมได้แก่ อาจารย์พิน อินฟ้าแสง และอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช (วิยะดา ทองมิตร 2522: 18)


 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เป็นงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 4 สกุลช่างขรัวอินโข่ง ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้คือ การเขียนเรื่องพุทธศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ ที่ศาสนิกชนให้ความสำคัญในสยามประเทศ รวมถึงแสดงเรื่องราวการเดินทางไปนมัสการพุทธศาสนสถานเหล่านั้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย ซึ่งนับเป็นแนวคิดแปลกใหม่ในช่วงเวลานี้

 

เอกสารอ้างอิง

วิยะดา ทองมิตร. 2522. จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.


 

จิตรกรรมฝาผนังภาพอาหารและการกินอยู่


27


ข้อมูลทั้งหมด

907


ยอด Download

3,097


ผู้เข้าชมเว็บไซต์