ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม วัดไชยทิศ

 

วัดไชยทิศ


 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด :
วัดไชยทิศ
ประเภท :
วัดราษฎร์
ที่ตั้ง :
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ :
,
Plus Code :
[ ]
ตำแหน่งงานจิตรกรรม :
พระอุโบสถ
ประวัติวัด :

          วัดไชยทิศตามประวัติวัดกล่าวว่า สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2370 (กองพุทธศาสนสถาน 2526: 66) นักวิชาการสันนิษฐานว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถวัดไชยทิศที่มีรูปทรงเตี้ย อาจจะเชื่อมโยงถึงแบบอย่างในสมัยอยุธยาได้ (สันติ เล็กสุขุม 2548: 28) จึงสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้อาจจะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์


 

ข้อมูลงานจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดไชยทิศ มีลักษณะเป็นงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 ผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน ผนังด้านข้างทั้งสองเขียนภาพดอกไม้ร่วง เหนือขึ้นไปถูกแบ่งด้วยเส้นสินเทาเขียนภาพฤาษี นักสิทธิ์ วิทยาธร ผนังด้านหน้าเขียนภาพพุทธประวัติเต็มพื้นที่ผนัง ได้แก่ ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ และตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โดยแบ่งฉากเหตุการณ์ด้วยเส้นสินเทา พื้นที่ระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเขียนภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ และวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องหลวิชัย-คาวี    


 

ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง

          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดไชยทิศ มีลักษณะหลายประการที่บ่งบอกถึงลักษณะงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยบางส่วนได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย อาทิ การเขียนภาพพุทธประวัติที่มีรายละเอียดของฉากเพิ่มเติมมากขึ้น จึงนำเส้นสินเทาที่เป็นเทคนิคยุคก่อนเข้ามาช่วยแยกแต่ละเหตุการณ์ออกจากกันเพื่อควบคุมพื้นที่ การเขียนภาพเขามอ คือโขดหินทรงแท่งมน การเขียนภาพท้องฟ้าที่ลงสีฟ้าไล่น้ำหนักดำเข้มที่ขอบบนให้จางลงล่าง การเขียนใบไม้โดยใช้แปรงแต้มเป็นกลุ่มใบแทนการตัดเส้นใบ (สันติ เล็กสุขุม 2548: 32-33)

 

เอกสารอ้างอิง

กองพุทธศาสนสถาน. 2526. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (เล่มที่ 2). กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน.

สันติ เล็กสุขุม. 2548. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.


 

จิตรกรรมฝาผนังภาพอาหารและการกินอยู่


27


ข้อมูลทั้งหมด

636


ยอด Download

2,292


ผู้เข้าชมเว็บไซต์