ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ

ท่าพระจันทร์

ที่อยู่ :

สถาบันไทยคดีศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์: 0-2613-3203-5
โทรสาร: 0-2226-2112
เวลาทำการ: 08.30 - 16.30 น.

 

ศูนย์รังสิต

ที่อยู่ :

เรือนไทยสถาบันไทยคดีศึกษา

(ด้านหลังหอพระ ติดกับสนามฟุตบอลหอพักเอเชี่ยนเกมส์ โซน C)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่องานราชการ, วารสารไทยคดีศึกษา : tkri.tu@gmail.com

งานบริการวิชาการ : tkri.academic@gmail.com

27


ข้อมูลทั้งหมด

482


ยอด Download

2,703


ผู้เข้าชมเว็บไซต์