ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม ในปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ในปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

จุดเด่น :
          จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินที่ปรากฏในวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ มีลักษณะฝีมือดี ที่มีอิทธิพลของงานจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ ผ่านช่างฝีมือดีจากกรุงเทพฯ ที่มารับงานตามวัดในหัวเมืองปริมณฑล ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีปัจจัยมาจากผู้คนในท้องถิ่น หรือผู้ที่อุปถัมภ์ หรือตัวช่างเขียนเอง ทำให้จิตรกรรมแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในภาพเกี่ยวกับอาหารการกิน ซึ่งปรากฏแทรกอยู่เสมอทั้งในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
แหล่งค้นพบ :
          พระอุโบสถในวัดสำคัญในหัวเมืองปริมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งวัดหลวงและวัดราษฎร์
อายุ :
             จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินที่ปรากฏในวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ พบหลักฐานที่มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ปลายพุทธศตวรรษที่ 23) สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 5 (กลางพุทธศตวรรษที่ 25) ซึ่งเป็นช่วงท้ายของงานจิตรกรรมฝาผนังไทยแบบประเพณี ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังแบบสมัยใหม่ในช่วงเวลาต่อมา โดยมีพัฒนาการในลักษณะที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังในสมัยหลัง ที่นิยมเขียนภาพจากเรื่องวรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม เปิดโอกาสให้ช่างเขียนภาพการดำรงชีวิตของสามัญชนอย่างมาก จึงปรากฏความนิยมในการเขียนภาพเกี่ยวกับอาหารการกินมากขึ้นเรื่อยมาจากสมัยก่อน
ข้อสังเกต :
             จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินที่ปรากฏในวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ มักปรากฏภาพอาหารการกินที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมีนัยยะสำคัญ การแสดงออกปรากฏในลักษณะของการแต่งกาย การประกอบประเพณีพิธีกรรม การดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ จิตรกรรมวัดคงคารามปรากฏภาพเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญ จิตรกรรมวัดหนองโนเหนือปรากฏภาพเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว จิตรกรรมวัดหน่อพุทธางกูรปรากฏภาพเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์จีน ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อการเขียนภาพจิตรกรรม โดยผ่านผู้อุปถัมภ์ หรือผู้คนในท้องถิ่น หรือแม้แต่ช่างผู้เขียนภาพเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากหลักฐานเอกสาร

รายชื่อวัด จำแนกตามตัวอักษร

27


ข้อมูลทั้งหมด

482


ยอด Download

2,703


ผู้เข้าชมเว็บไซต์