ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม ในกรุงเทพมหานคร

จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ในกรุงเทพมหานคร

จุดเด่น :
จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ที่ปรากฏในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือเป็นงานฝีมือ ในสกุลช่างหลวงหรืองานที่มีฝีมือละเอียดประณีตอันได้รับอิทธิพลงานสกุลช่างหลวง
แหล่งค้นพบ :
จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะปรากฏภายในฝาผนังของอุโบสถ วิหาร ท้องพระโรง ระเบียงคต ฯลฯ
อายุ :
จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เป็นงานที่มีอายุอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5)
ข้อสังเกต :
-

รายชื่อวัด จำแนกตามตัวอักษร

27


ข้อมูลทั้งหมด

907


ยอด Download

3,097


ผู้เข้าชมเว็บไซต์