ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่
ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ฐานข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เกี่ยวกับอาหารไทยในยุค THAILAND 4.0

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจิตรกรรม ในกรุงเทพมหานคร

จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารและการกินอยู่ ในกรุงเทพมหานคร

จุดเด่น :

            จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารการกินในกรุงเทพฯ ในกลุ่มวัดหลวงที่มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง มีลักษณะฝีมือชั้นสูง ภาพเขียนมีความละเอียดประณีต และมีรูปแบบโดยรวมคล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากการเขียนตามกรอบจารีตของช่างหลวงกลุ่มเดียวกันที่ไปทำงานในวัดหลวงหลาย ๆ วัด โดยนิยมเขียนภาพเกี่ยวกับอาหารการกินทั้งในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องและไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมในวัดเหล่านี้มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกันออกไป อันเกิดจากคุณลักษณะของงานจิตรกรรมไทยที่มักมีแง่มุมในการเขียนภาพอย่างอิสระอยู่เสมอ อนึ่ง การเขียนภาพเกี่ยวกับอาหารการกินในวัดหลวงนั้น ปรากฏอย่างมีอิสระมากขึ้นเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4-5 อาทิ จิตรกรรมวัดทองธรรมชาติ จิตรกรรมวัดโพธินิมิตร ทำให้จิตรกรรมภาพเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ละแห่งมีรูปแบบบางประการที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ เนื่องจากในช่วงเวลานี้สังคมเกิดกระแสการปรับเปลี่ยนความคิดไปสู่ความทันสมัยเพื่อรับกับชาวตะวันตกอย่างรุนแรง งานจิตรกรรมไทยก็เช่นเดียวกัน ได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากกรอบจารีตนิยมที่มีมาแต่โบราณ มาเป็นการเขียนเรื่องตามความต้องการส่วนตัว อาทิ วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขียนภาพวิถีชีวิตสามัญเพิ่มมากขึ้น รวมถึงภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน

แหล่งค้นพบ :
          พระอุโบสถในวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ทั้งวัดหลวงและวัดราษฎร์
อายุ :
          จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารการกินในกรุงเทพฯ พบหลักฐานที่มีอายุอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24) สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 5 (กลางพุทธศตวรรษที่ 25) ซึ่งเป็นช่วงท้ายของงานจิตรกรรมฝาผนังไทยแบบประเพณี โดยมีพัฒนาการในลักษณะที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังในสมัยหลัง นิยมเขียนเรื่องวรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม เปิดโอกาสให้ช่างเขียนภาพการดำรงชีวิตของสามัญชนอย่างมาก จึงปรากฏความนิยมในการเขียนภาพเกี่ยวกับอาหารการกินมากขึ้นเรื่อยมาจากสมัยก่อน
ข้อสังเกต :
             จิตรกรรมฝาผนังภาพเกี่ยวกับอาหารการกินในกรุงเทพฯ ยังพบว่าปรากฏงานเขียนที่มีลักษณะฝีมือชั้นสูงในวัดที่ไม่ได้เป็นวัดหลวง มักมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากงานในกลุ่มวัดหลวง และมีเอกลักษณ์เฉพาะแหล่งเช่นเดียวกัน อาทิ จิตรกรรมวัดบางขุนเทียนในที่เขียนเรื่องชาดกนอกเหนือไปจากทศชาติชาดก สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในกรุงเทพฯ ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5              

รายชื่อวัด จำแนกตามตัวอักษร

27


ข้อมูลทั้งหมด

482


ยอด Download

2,703


ผู้เข้าชมเว็บไซต์